Top Fast Start Earners

International

April 2020
International  |  USA
1.   Sakamaki Sakiko
2.   Megumi Yamada
3.   Uno Kaoru
4.   Suzuki Sanae
5.   Nagamoto Hiroko
6.   Takeuchi Masako
7.   Onogi Yuka
8.   Kikukawa Akihito
9.   Koizumi Shinichi
10.   Kume Kiwako
11.   Takase Nobuko
12.   Kosuge Masaaki
13.   Satou Yukari
14.   Mizumoto Sizuko
15.   Hisanaga Shuji
16.   Ide Ai
17.   Sakamoto Yuko
18.   Hontake Hisayuki
19.   Kishi Seiko
20.   Ishii Makoto
21.   Nakajima Kokichi
22.   Umemoto Junko
23.   Mn Bode pro
24.   Rikuo Fukui
25.   Tsujimoto Hisayo