Top Fast Start Earners

International

October 2020
International  |  USA
1.   Nakajima Mami
2.   Nisida Tsuruko
3.   Nomura Kiyohiko
4.   Tanaka Michiko
5.   Ito Ikuyo
6.   Ueno Kaoru
7.   Seki Kazuko
8.   Hayashi Kiemi
9.   Matsuura Kiyomi
10.   Mori Yoshimi
11.   Ono Junko
12.   Rimako Horikawa
13.   Kitazawa Yumiko
14.   Takei Hisaka
15.   Yoneda Kiyomi
16.   Yamamoto Riyo
17.   Jyoho Toshiaki
18.   Shimizu Masakazu
19.   Inui Yuka
20.   Takatori Yoshiaki
21.   Fukumasa Naoyuki
22.   Toyama Takeshi
23.   Nagahama Michiyo
24.   Kida Hifumi
25.   Fukai Akemi