Top Enrollers of Influencers

January 2021
Influencers  |  Customers
1.   Uno Kaoru 9
2.   Miyanaga Minako 6
3.   Atsuto Hanao 5
4.   Nisida Tsuruko 5
5.   Kobayashi Yumi 4
6.   Arioka Hiroko 3
7.   Hanao Kazuhisa 3
8.   Hanao Minoru 3
9.   Ide Ai 3
10.   Masako Murakami 3
11.   Tase Janna 3
12.   Ikeda Harue 3
13.   Imazu Yuka 3
14.   Yukie Ichikawa 3
15.   Hirasawa Megumi 3
16.   Michiko Hasei 3
17.   Suzuki Lyvia Retsuko 3
18.   Nakamoto Shinobu 2
19.   Ito Ikuyo 2
20.   Tokumoto Akemi 2
21.   Watanabe Michiko 2
22.   Kato Mie 2
23.   Tomoyo Rezvani 2
24.   Iwata Hanako 2
25.   Sonae Kaori 1