Top Enrollers of Influencers

October 2020
Influencers  |  Customers
1.   Nakajima Mami 18
2.   Nisida Tsuruko 10
3.   Nomura Kiyohiko 8
4.   Kitazawa Yumiko 6
5.   Kawasoe Nanako 5
6.   Ono Junko 5
7.   Tokunaga Kasumi 5
8.   Ichki Youko 5
9.   Ito Ikuyo 5
10.   Komori Toshie 5
11.   Tanaka Michiko 5
12.   Mori Yoshimi 5
13.   Shiramoto Hidemi 5
14.   Sugata Atsuko 4
15.   Ueno Kaoru 4
16.   Ogawa Mayumi 4
17.   Jyoho Toshiaki 4
18.   Seki Kazuko 4
19.   Rimako Horikawa 4
20.   Yamamoto Riyo 4
21.   Hayashi Kiemi 4
22.   Takei Hisaka 4
23.   Echigo Manabu 4
24.   Kamei Kiyomi 4
25.   Matsuura Kiyomi 4