Top Enrollers of Influencers

June 2020
Influencers  |  Customers
1.   Chieko Fujimori 5
2.   Takeuchi Masako 4
3.   Kamei Kiyomi 4
4.   Nakahara Sachiko 4
5.   Matsunaka Takami 4
6.   Sandou Tetsuo 4
7.   Eguchi Tomihisa 3
8.   Doi Yoshiko 3
9.   Imaizumi Misae 3
10.   Shibasaki Mitsuko 3
11.   Takahashi Kyoko 3
12.   Shibarara Shinichi 3
13.   Onogi Yuka 3
14.   Satou Kuniko 3
15.   Hatano Kuniko 3
16.   Nagamoto Hiroko 3
17.   Shiho Kobayashi 3
18.   Magemura Tazuko 3
19.   Okada Sachiko 3
20.   Takakuwa Tamiko 3
21.   Katsuyo Murakami 3
22.   Hayashi Kiemi 3
23.   Toyama Takeshi 3
24.   Kimie Tsushima 3
25.   Masako Murakami 3