Top Influencers

October 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Kitazawa Masashi
7.   Ono Junko
8.   Nakamura Tamaki
9.   Motoki Shigeko
10.   Nakajima Mami
11.   Shimazu Hiromi
12.   Nisida Tsuruko
13.   Katou Kazuko
14.   Mano Izumi
15.   Chartered Equity Corp
16.   Nomura Kiyohiko
17.   Ito Ikuyo
18.   Jyoho Toshiaki
19.   Takase Nobuko
20.   Izumiya Miki
21.   Nagahama Michiyo
22.   Tanaka Michiko
23.   Mizumoto Sizuko
24.   Hayashi Kiemi
25.   Matsuura Kiyomi