Top Influencers

May 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Nakamura Tamaki
7.   Mano Izumi
8.   Shimazu Hiromi
9.   Fukuoka Kuniko
10.   Iwasaki Eiko
11.   Ono Junko
12.   Chartered Equity Corp
13.   Nagahama Michiyo
14.   Katou Kazuko
15.   Yamamoto Manabu
16.   Miyoshi Yumiko
17.   Motoki Shigeko
18.   Yoshikawa Tomomi
19.   Debbie Buckler
20.   Iwata Hanako
21.   Inoue Yusuke
22.   Hideko Suzuki
23.   Miyagi Mutsuko
24.   Miyazaki Makiko
25.   Ishida Eri