Top Influencers

January 2021
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Kitazawa Masashi
7.   Nakamura Tamaki
8.   Katou Kazuko
9.   Shimazu Hiromi
10.   Ono Junko
11.   Mano Izumi
12.   Uno Kaoru
13.   Chartered Equity Corp
14.   Atsuto Hanao
15.   Nisida Tsuruko
16.   Motoki Shigeko
17.   Inoue Yusuke
18.   Mizumoto Sizuko
19.   Kobayashi Yumi
20.   Miyanaga Minako
21.   Tase Janna
22.   Michiko Hasei
23.   Iwata Hanako
24.   Imazu Yuka
25.   Williams Villencia